முக்கிய தமிழக அரசு வேலைகள்

CompanyPostApplyEnd Date
TN TRB33Click Here05.07.23
TNPSC245Click Here30.06.23
TNUSRB750Click Here30.06.23
TNPSC40Click Here23.06.23
Coimbatore DHS26Click Here12.06.23
TNPESU17Click Here10.06.23

முக்கிய மத்திய அரசு வேலைகள்

CompanyPostApplyEnd Date
DDA687Click Here02.07.23
IB797Click Here23.06.23
CDAC360Click Here20.06.23
SSB1656Click Here18.06.23
Indian Navy100Click Here15.06.23
India Post12828Click Here11.06.23
SSC1600Click Here08.06.23

முக்கிய தனியார் துறை வேலைகள்

CompanyQualificationApply
AmazonDegreeClick Here
JIO12th,Dip,DegClick Here
IGI Aviation12thClick Here
HPDegreeClick Here

அனைத்து துறை அரசு வேலைகள் – தமிழகம்

CompanyPostApplyEnd Date
TNUSRB750Click Here30.06.23
NCB20Click Here23.06.23
IB797Click Here23.06.23
TNPSC40Click Here23.06.23
RBI12Click Here20.06.23
DFCCIL535Click Here19.06.23
IGCAR100Click Here16.06.23
Indian Navy100Click Here15.06.23
Indian Navy1365Click Here15.06.23
PNB240Click Here11.06.23
TNHRCEVariousClick Here11.06.23
India Post12828Click Here11.06.23
TNPESU17Click Here10.06.23
RBI291Click Here09.06.23
SSC1600Click Here08.06.23
Trupatur DHS
VariousClick Here07.06.23
IDBI1036Click Here07.06.23
MKUVariousClick Here06.06.23
UPSC744Click Here06.06.23